Становища

 • Шестмесечен анализ – 2017 г.

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2017 г. до 19.07.2017 г.   Пълният текст на документа: 6m.-2017

  още...

 • Годишен отчет – 2016 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2016 г. до 14.12.2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ на НСМОПРБ относно внесения проект ЗИД на ЗМСМА

  ДО Г-Н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ Г-Н КРАСИМИР ВЕЛЧЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Г-ЖА БОЙКА МАРИНСКА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ   СТАНОВИЩЕ НА  НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   ОТНОСНО: …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно законосъобразността на изискванията за прилично облекло в Община Шумен

  Уважаеми г-н Димов, по повод постъпила при Обществения посредник в Община Шумен Ваша жалба с Рег. индекс 96-ОО-421 от 20.07.2016 г. относно законосъобразността и целесъобразността на Заповед № РД-25-1467 от 19.07.2016 г. на Кмет на Община Шумен от наша страна бе образувана проверка. В жалбата се оспорват въведените правила за пропускателния режим в сградата на …

  още...

 • Шестмесечен анализ – 2016 г.

  Пълният текст: 6mecechie-2016 Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2016 г. до 15.07.2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 26 ал.2 от …

  още...

 • Годишен отчет – 2015 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 05.01.2015 г. до 15.12.2015 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • Шестмесечен анализ – 2015 г.

  Пълният текст: 6mecechie – 2015-gotov Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 01.01.2015 г. до 16.06.2015 г. В изпълнение на изискванията на чл. 26 …

  още...

 • Годишен отчет – 2014 г.

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2013 г. до 19.12.2013 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно действащата процедура за отпускане на финансова помощ за лечение

  ДО СЕДАТ КАДИР  ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ОБЩИНА ШУМЕН  ДО АЛЕКСАНДЪР ГЕНЧЕВ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ Уважаеми Господа, по повод постъпила при Обществения посредник на Община Шумен жалба с Регистрационен индекс: 96-ОО-226 от 18.11.2014 г. относно въведената в Община Шумен процедура за отпускане на финансова помощ за лечение и извършената от моя …

  още...

 • СТАНОВИЩЕ относно въведената практика за решаване на спорове, възникнали в отношенията между „ЕНЕРГО – ПРО” и неговите клиенти, пред Арбитражен съд гр. Варна при Сдружение „Правна помощ и медиация”

  Уважаеми г-н Абаджиев,   по повод постъпили при Обществения посредник в Община Шумен оплаквания от клиенти на „ЕНЕРГО – ПРО” и в духа на съвместното ни споразумение за партньорство целящо подобряване на обслужването на потребителите предлагам да преоцените въведената практика за решаване на възникналите спорове от Арбитражен съд гр. Варна при Сдружение „Правна помощ и …

  още...

 • Page 2 of 4«1234»