Често задавани въпроси

 • Какво е Общественият посредник?

  Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на Община Шумен. Общественият посредник извършва проверки по жалби на гражданите или техните организации, които приключват със становище. Освен това,  Общественият посредник има право да излиза с мотивирани препоръки и предложения за промяна на …

  още...

 • По какви въпроси Общественият посредник не може да се намеси?

  Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт. Общественият посредник няма право да се намеси във въпроси, свързани с личния живот на гражданите и в открити съдебни процедури. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга …

  още...

 • По какви въпроси може да ми помогне Общественият посредник?

  Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на: нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местното самоуправление; неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на …

  още...

 • Как мога да се обърна към Обществения посредник?

  Заинтересованите граждани и организации сезират Обществения посредник с жалби, които могат да се подават лично в офиса, по телефона, пощата или по електронен път, чрез имейл или официалния сайт на институцията. Постъпилите жалби се завеждат в регистър. Жалбите, постъпили по телефона, пощата или по електронен път се завеждат в регистъра едва след преподписването им от …

  още...