Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник

 • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА
  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН

  / Приет с Реш. 81 от 29.04.2004 г., изм. и доп. с Реш. 183 от 29.07.2004 г., изм. с Реш. 1051 от 26.07.07 г., на Общински съвет – Шумен/

   

  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл.1./1/ Този правилник се приема на основание на чл.2,ал.1,чл.136,ал.1 от Конституцията на Република България, чл.3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл.21,ал.2, и чл.22, ал.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация.

  /2/Общественият посредник функционира на територията на Община Шумен на основание чл.21а от Закона за местно самоуправление и местна администрация и Решение № 15 по Протокол №3 от 18.12.2003 год. на Общински съвет гр. Шумен.

  Чл.2. Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация, и представя мотивирани предложения за промяна на съществуващата практика на административното обслужване на гражданите.

  Чл.3./1/Дейността на общественият посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до органите на местното самоуправление, автори на оспорваните актове или до горестоящите им органи.

  /2/ Дейността на общественият посредник е насочена и към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

  II. ПРИНЦИПИ

  Чл.4./1/ В своята дейност общественият посредник се ръководи от принципите за законност, независимост, справедливост, прозрачност, публичност, хуманност и толерантност.

  /2/ Общественият посредник:

  • осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия или религиозни вярвания;
  • проявява обективност към случая, като изслушва страните и им предоставя възможност за преразглеждане на позициите им и сключване на споразумение.

  III. ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

  Чл.5 /1/ За обществен посредник действащ на територията на Община Шумен може да бъде избран всеки пълнолетен, вменяем и неосъждан български гражданин, който има завършено висше образование и е с постоянен адрес на територията на Община Шумен.

  Чл.6./1/ Общественият посредник на територията на Община Шумен се избира с решение на Общински съвет – гр. Шумен след провеждане на конкурс с кандидатите от специално създадена за целта комисия.

  /2/. Правилата за участие в конкурса и датата на провеждането на интервютата с кандидатите се изработват и обявяват публично чрез електронните и печатни медии в Община Шумен от специално създадената комисия по Чл.6 Ал.1.

  /3/. За участие в конкурса кандидатът представя:

  • молба
  • автобиография
  • диплома за висше образование.

  Чл.7. /1/ Кандидатите се явяват на интервю пред 11-членна комисия избрана с решение на Общинския съвет, чийто състав включва:

  • 5-ма общински съветници ;
  • 3-ма представители на общинска администрация
  • 3-ма представители посочен от неправителствените организации действащи на територията на Община Шумен.

  /2/ Интервюто с кандидата за обществен посредник има за цел да провери и оцени познанията му в правозащитната област и вижданията му за взаимоотношенията между гражданите и местната власт.

  /3/ След проверка на формалните основания за заемане на длъжността и качествата на явилия се на интервю кандидат, комисията извършва класиране и мотивирано предлага на Общинския съвет кандидатурите на първите трима показали най-добри резултати в конкурса.

  Чл.8. /1/ Общински съвет – гр. Шумен избира обществения посредник с тайно гласуване и квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на всички общински съветници;

  /2/ (изм. с реш 183 от 29.07.2004 г.) Ако няма избран кандидат за обществен посредник се провежда повторно гласуване между първите двама по брой на получените гласове.

  Стар текст на чл. 8, ал. 2, изм с реш 183 от 29.07.2004 г.
  /2/ Ако никой от предложените кандидати не бъде избран се провежда повторно гласуване, като за избран се счита кандидата, събрал 2/3 гласове от общия брой на всички общински съветници

  /3/ (нова, приета с реш 183 от 29.07.2004 г.) Ако и при повторно гласуване няма избран обществен посредник, Общинският съвет с решение може:

  1. да прекрати процедурата;
  2. да прекрати процедурата и да открие нова процедура;
  3. да проведе последващи гласувания по реда на ал.1 и ал.2.
  Алинеите след ал. 3 на чл. 8 се преномерират

  /4/ Трудовите правоотношения възникват от обявяване решението от председателя на Общинския съвет по чл.21 а, ал.4 от ЗМСМА ;

  /5/ В 14 дневен срок от обявяване на решението на ОбС общественият посредник е длъжен да постъпи на работа;

  /6/ В срок по предходната алинея общественият посредник сключва трудов договор с кмета на община Шумен;

  /7/ По предложение на обществения посредник, кметът на общината сключва трудов договор с технически сътрудник.

  Чл.9. Общественият посредник се избира за срок от 4 години, като не се допуска действието му за повече от два последователни мандата.

  Чл.10. Общественият посредник няма право да членува в политически партии или да участва в ръководството на търговски дружества, както и да упражнява свободна професия на територията на Община Шумен.

  Чл.11. /1/ Общественият посредник се освобождава от длъжност при :

  • подаване на оставка пред Общински съвет – гр. Шумен;
  • изтичане на срока за който е избран;
  • трайна невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от два месеца;
  • системно неизпълнение на задълженията си за повече от два месеца;
  • осъждане с влязла в сила присъда на лишаване от свобода;
  • смърт.

  /2/ При освобождаване на обществения посредник от длъжност поради изтичане на срока, той продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.

  IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ ДО ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

  Чл.12. Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:

  • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на местните органи ;
  • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
  • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
  • прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.

  Чл.13. Правомощията на обществения посредник не се отнасят до :

  • вътрешна служебни отношения на органите на местна власт;
  • приватизацията и дейността на общинските дружества;
  • въпроси от личния живот на гражданите;
  • съдебни процедури.

  Чл.14. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

  Чл.15. /1/ Общественият посредник е длъжен да уведоми гражданите и представителите на техните организации в двуседмичен срок от получаване на жалбата какви мерки ще предприеме по случая.

  /2/ В случай на отказ, в срока по предходната алинея, общественият посредник е длъжен да изложи основанията за отказа и да препоръча други средства за постигане на желания резултат.

  /3/ За изясняване на фактическата обстановка общественият посредник събира допълнителни данни от гражданите или засегнатите органи.

  /4/ Постъпилите жалби се завеждат в регистър.

  Чл.16. /1/ Производството пред обществения посредник е безплатно.

  /2/ Общественият посредник осъществява контактите си с гражданите във време и място, определени и публично обявени от него.

  Чл.17. За изпълнение на правомощията си обществения посредник :

  • извършва проверки по постъпилите жалби, които се отнасят до отношенията граждани/организации на граждани – органи на местното самоуправление;
  • посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснати нарушения;
  • подава сигнали до органите на местното самоуправление и длъжностни лица, когато констатира, че не се създават условия за реализиране на законните права и интереси на гражданите
  • отправя предложения и препоръки до органите на местното самоуправление и длъжностни лица за спазване на законността и целесъобразността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването и, както и за отстраняване на причините за подобна практика;
  • изразява публично становище по повод изводите от дейността си.

  Чл.18. Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

  Чл.19. /1/ При осъществяване на дейността си обществения посредник си сътрудничи със ПК към Шуменския общински съвет.

  /2/ Общински съвет – гр. Шумен изпраща на обществения посредник приетите от него нормативни актове.

  Чл.20./1/ Органите на местно самоуправление са длъжни да оказват съдействие на обществения посредник при установяване на нарушения на законосъобразността и правилността по жалбите на гражданите и техните организации.

  /2/ Органите на местното самоуправление и длъжностните лица предоставят на обществения посредник изискваните от него сведения, документи или актове в 7 дневен срок или в същия срок го уведомяват за причината поради, която не може да ги предоставят.

  /3/ Органите на местното самоуправление и длъжностните лица до които са отправени сигналите, предложенията и препоръките са длъжни да ги разгледат в 30 дневен срок и да уведомят обществения посредник за приетите от тях мерки;

  /4/ При неизпълнение на задълженията по предходната алинея, общественият посредник има право да уведоми писмено кмета на общината и да иска търсене на дисциплинарна отговорност от съответното длъжностно лице.

  Чл.21. При осъществяване на дейността си обществения посредник се подпомага от технически сътрудник.

  V. ЖАЛБИ

  Чл.22. Заинтересованите граждани и организации сезират обществения посредник с жалба в случаите по Чл.12 от настоящия правилник.

  Чл.23. /1/ В жалбата се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът или решението, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и искането на жалбоподателя.

  /2/ Към жалбата се прилагат и писмените доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаването на акта или са настъпили след издаването му. Жалбата съдържа данни за подателя, нарушителя и обстоятелствата, при които е извършено нарушението. Анонимни жалби не се приемат и не се разглеждат.

  Чл.24.За жалби, подадени устно – обществения посредник съставя протокол съдържащ данните по Чл.23 Ал.1.

  VI. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

  Чл.25. /1/ Дейността на обществения посредник и неговия сътрудник на територията на Община Шумен се финансира от бюджета на Общината.

  /2/( изм. Реш. 1051 от 26.07.07 г. ) Общественият посредник получава основна заплата в размер на 80 % от основното месечно възнаграждение на кмета на общината.

  Стар текст на чл.25 / 2/ , изм.Реш. 1051 от 26.07.07 г. 
  /2/ Общественият посредник получава основна заплата в размер на три минимални работни заплати.

  VII. ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ

  Чл.26. /1/ За постъпилите жалби и становищата си по тях, на всеки шест месеца обществения посредник изготвя и представя на Общински съвет – гр. Шумен и Кмета на Община Шумен анализ.

  /2/ Изводите от анализа се представят и пред средствата за масово осведомяване при спазване на законовите ограничения за конфиденциалност.

  Чл.27. Общественият посредник изготвя и представя годишен отчет за дейността си през изминалата година в срок до последното редовно заседание на Общински съвет – гр. Шумен за съответната година.

  Чл.28. Годишният отчет на обществения посредник съдържа :

  • данни за разрешени случаи;
  • данни за случаите, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;
  • обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключили;
  • данни за отправените предложения, препоръки и мерките предприети във връзка с тях;
  • становище за прилагането на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите.

  Чл.29./1/ Кметът на Община Шумен внася становище по годишния отчет на обществения посредник до второто редовно заседание на Общинския съвет през новата година.

  /2/ Общински съвет – гр. Шумен приема годишния отчет на обществения посредник с решение.

  /3/ При несъгласие с изводите на годишния отчет на обществения посредник – Общински съвет – гр. Шумен прави препоръки за подобряване на дейността му с решение.

  Чл.30. Отчетът на обществения посредник и решението на Общински съвет – гр. Шумен се предоставят на разположение на гражданите на Община Шумен.

  VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  § 1. Правилникът влиза в сила в деня на приемането му от Общински съвет – град Шумен с решение №81 по Протокол №7 от 29.04. 2004 г.

  § 2. (нов, приет с реш. 183 от 29.07.2004 г.) За висящите производства по настоящия Правилник се прилага новия ред по чл.8.