НПО

  • Общественият посредник на Община Шумен Иван Капралов стартира  инициатива, целяща създаването на организирана форма на партньорство с неправителствените организации, работещи на територията на общината. Кампанията цели създаването на регистър на НПО – тата желаещи съдействие от страна на местния омбудсман при осъществяване на своята дейност. Гражданските организации са поканени да попълнят електронен формуляр в специално създадената секция в сайта на обществения посредник до 15-ти септември 2014 г. и да подготвят становище по проекта за споразумение между институцията и неправителствения сектор в Шумен. Споразумението предвижда най-малко един път в годината под егидата на обществения посредник да се провежда обществен форум с цел обсъждане и решаване на въпроси в обществен интерес и като форма за консултиране с гражданите и гражданските организации в Община Шумен.