Регистър

 • 1. "Институт по социални дейности и практики"

  Нели Петрова Димитрова - Председател на УС на ИСД; Венета Господинова - Директор на Комплекса и Ръководител на Програма

  гр.София, ул. "Григор Начевич" 11, гр. Шумен ул. "Димитър Благоев"10

  054 850 777/ 0894412350

  ksu_sh@abv.bg; sapi@abv.bg

  Сдружение „Институт по социални дейности и практики” – ИСДП е неправителствена организация, регистрирана по българското законодателство през 2001г. Основни цели на организацията са:  Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики  Повишаване качеството на професионалното обучение, квалификация, допълнителна квалификация и преквалификация на хората от помагащите професии;  Изследване политиките, стратегиите и практиките на социалните дейности;  Оптимизиране и въвеждане на иновативни практики в областта на социалните дейности в България;  Стимулиране на взаимодействието и координация между нституции и организации в полето на обучението и практиките на социалните дейности Доставчик на социални услуги за деца и родители в Шумен, София и Видин

  2. Велоклуб "Илчов баир"

  Анелия Карагьозян

  гр. Шумен

  0897224781

  aneliadoneva@abv.bg

  спортна дейност, колоездене, организиране на спортни мероприятия

  3. Гражданско движение "ДНЕС"

  Областен координатор - Меглена Димитрова; Отговорник-офис - Стиляна Атанасова

  гр. Шумен 9700; ул. "Цар Освободител" 24

  0899108387 - Меглена Димитрова; 0885055287 - Стиляна Атанасова

  stilq@abv.bg

  Движение за национално единство и спасение „ДНЕС” е гражданска инициатива, стартирала през пролетта на 2009 г. Обединява гражданите, защитава техните конституционни свободи и права. Движението се бори и отстоява граждански права срещу произвола на монополните дружества и лошите бизнес практики, насочени срещу интересите на гражданското общество. ДВИЖЕНИЕТО отстоява интересите на гражданите пред местната и централна власт! Наблюдава политиците дали изпълняват предизборните си обещания. В приемните на движението доброволците се срещат ежедневно с гражданите и разрешават непосредствените им проблеми! В приемната в град Шумен всяка сряда адвокати-доброволци дават БЕЗПЛАТНИ правни консултации на хора по всякакви проблеми! Това е практика и на всяка една приемна в страната!

  4. ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ "ХАЯЧИ"

  МЮЗЕЯМ САЛИМ АЛИ

  ГР.НОВИ ПАЗАР УЛ. "ГОЛО БЪРДО" № 15

  0896706322

  hayaci@abv.bg

  Ж.Р.С. "Хаячи" работи най вече в социалната сфера с ромската общност а и не само, ами и в различни направления и аспекти, като полагане на основи за развиване на морални и духовни ценности, осигуряване на равни шансове за ромската жена и насърчаване нейната все по-активна роля в обществения и политически живот, приобщаване на младежите в живота на общността и в регулиране на неговите устои, създаване на условия за стимулиране на положителните нагласи сред общността, и още и още, е многостранен процес, включващ в себе си проучвания, информация, анализ и избиране на оптимални алтернативи.

  5. Институт за регионално развитие и квалификация

  Благой Белчев

  г.Шумен ул."Антим І" 7А

  0899134052

  irrk@dea.bg

  подкрепа на развитието на духовните ценности в гражданското общество,развитието на частната инициатива и инициативата на гражданите,обучение на екипи за работа,насърчаване на диалога и взаимодействието между НПО,местната власт и стопанските субекти.

  6. ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ШУМЕН

  ПЛАМЕН ПЕТРОВ

  ул. "Цар Освободител" № 143

  054 87 20 03; 0889 42 55 55

  shumen@redcross.bg

  Областен Съвет на БЧК Шумен е с водеща роля в хуманитарния сектор в Шуменска област и с достойно място в Българската червенокръстка общност, притежава капацитет да бъде основен партньор на държавата и други обществени субекти в Шуменска област за преодоляване на съвременните социални предизвикателства и хуманизиране на обществото и с принос за подобряване на качеството на живот на индивидите и общностите, намаляване на страданието и запазване на човешкото достойнство в екстремни и ежедневни ситуации. Дейността на областната организация се ръководи от принципите на Българския Червен Кръст : хуманизъм, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез развитата си мрежа от доброволци в цяла Шуменска област подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации, работи за саморазвитието на общностите и повишаване на тяхната устойчивост на неблагоприятни социални фактори. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота като изисква уважение към човешката личност.

  7. ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СКАУТИ

  Добромир Драев

  София

  0886915300

  president@scout.bg

  Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация. Защита на човешките права. Защита и опазване на околната среда. Неформално образование на деца и младежи.

  8. Регионална организация на Съюза на инвалидите в България

  Иванка Казакова

  гр. Шумен , ул.„ Тракия “ № 8

  0896686827

  ivanka_kazakova@abv.bg

  Съюза на инвалидите в България е юридическо лице работещо в обществена полза, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ във фирмено отделение на Софийски градски съд по фирмено дело № 684 от 1990 г.СИБ е обединение на 377 структури, изградени в 27 региона в България Основните дейности на СИБ са :Подпомагащи и благотворителни , Услуги, предоставяни от групите за самопомощ , Административно-правни , Трудово-правни , Осигуряване на трудова заетост , Здравни услуги , Информационно-консултантски услуги , Услуги и дейности, свързани с работата по изпълнение на основните програми. Регионална организация на СИБ в Шуменска област е част от неговата структура и работи за хората с увреждания от областта и работи за изпълнение на дейностите на СИБ.

  9. Регионална съюзна организация на слепите - Шумен

  Любомирка Лазарова

  гр. Шумен ул. "Цар Освободител" № 104

  054 87 75 09

  rsoshumen@abv.bg

  Издигане на обществения статус на хората със зрителни увреждания чрез изработване на национална социална политика, подкрепа процеса на образование, професионално обучение и преквалификация с цел социална и трудова реализация, развиване на спортно-туристическа и културна дейност, диалог с държавни и общински институции за защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и др. права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото.

  10. Ромска фондация "Искра"

  Серги Каракашев

  гр. Шумен ул. "ген. Скобелев" № 95

  054/982 670; 0889 208 777

  s_karakashev@abv.bg

  Ромска фондация “Искра” е основана на 20.06.1995 г. Основна цел на фондацията е да подпомага развитието на ромската култура, образованието и всичко свързано с проблемите на ромите, чрез стимулиране на неправителствения ромски сектор, създаване на благоприятна среда за функционирането му и разширяване на възможностите, видовете дейности и участието на ромските НПО на национално и местно ниво в обществения живот.През месец септември 1995 г. бе създаден офис за работата на инициативната група. В първите две години сформираните екипи разработиха дългосрочна програма за работата на фондацията. Бяха разработени проекти, насочени към решаване на социални, здравни, екологични, образователни и културни проблеми. Договорени бяха партньорски взаимоотношения с Община Шумен, с Педагогическия факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски”, с дирекциите “Социално подпомагане” и “Бюро по труда” в град Шумен. От 20.12.1999 г. РФ “Искра” е лицензирана от МТСП за предоставяне на социални услуги чрез Бюро за социални услуги, а от 16.12.2003 г. и чрез дневен център и домашен социален патронаж. През 2006 г. Фондацията бе лицензирана и за предоставяне на социални услуги в дневен център за деца с увреждания и деца в неравностойно социално положение. За осъществяване на дейността Община Шумен предостави за безвъзмездно ползване сграда /бивша детска градина/от 2000 година, която екипът на Ромска фондация „Искра” и привлечени от фондацията доброволци ремонтираха със собствени средства. През 2008 година Общинският съвет – Шумен отдаде сградата за безвъзмездно ползване на фондацията за още 10 години т.е. до 2018 година. През 2001 година РФ “Искра” бе пререгистрирана в съответствие с пар. 1 ал. 4 от ПЗР на ЗЮЛНСЦ. От 2004 г. работи Ромският културно информационно консултантски център. През 2012 г. фондацията е лицензирана от ДАЗД за предоставяне на услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи.РФ "Искра" е член на ФГУ, член е на НССЕИВ към Министерски съвет, председателят на фондацията е избран за заместник-председател на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).