Регистър

 • 11. Ромска фондация "Искра"

  Серги Каракашев

  гр. Шумен ул. "ген. Скобелев" № 95

  054/982 670; 0889 208 777

  s_karakashev@abv.bg

  Ромска фондация “Искра” е основана на 20.06.1995 г. Основна цел на фондацията е да подпомага развитието на ромската култура, образованието и всичко свързано с проблемите на ромите, чрез стимулиране на неправителствения ромски сектор, създаване на благоприятна среда за функционирането му и разширяване на възможностите, видовете дейности и участието на ромските НПО на национално и местно ниво в обществения живот.През месец септември 1995 г. бе създаден офис за работата на инициативната група. В първите две години сформираните екипи разработиха дългосрочна програма за работата на фондацията. Бяха разработени проекти, насочени към решаване на социални, здравни, екологични, образователни и културни проблеми. Договорени бяха партньорски взаимоотношения с Община Шумен, с Педагогическия факултет на ШУ „Еп. Константин Преславски”, с дирекциите “Социално подпомагане” и “Бюро по труда” в град Шумен. От 20.12.1999 г. РФ “Искра” е лицензирана от МТСП за предоставяне на социални услуги чрез Бюро за социални услуги, а от 16.12.2003 г. и чрез дневен център и домашен социален патронаж. През 2006 г. Фондацията бе лицензирана и за предоставяне на социални услуги в дневен център за деца с увреждания и деца в неравностойно социално положение. За осъществяване на дейността Община Шумен предостави за безвъзмездно ползване сграда /бивша детска градина/от 2000 година, която екипът на Ромска фондация „Искра” и привлечени от фондацията доброволци ремонтираха със собствени средства. През 2008 година Общинският съвет – Шумен отдаде сградата за безвъзмездно ползване на фондацията за още 10 години т.е. до 2018 година. През 2001 година РФ “Искра” бе пререгистрирана в съответствие с пар. 1 ал. 4 от ПЗР на ЗЮЛНСЦ. От 2004 г. работи Ромският културно информационно консултантски център. През 2012 г. фондацията е лицензирана от ДАЗД за предоставяне на услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от рискови групи.РФ "Искра" е член на ФГУ, член е на НССЕИВ към Министерски съвет, председателят на фондацията е избран за заместник-председател на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

  12. Сдружение "Мисия Култура"

  Ирина Колева

  гр. Шумен, бул. "Славянски" №19

  0878113520

  misikult@abv.bg

  Предметът на дейност на сдружението е: (1) Разработва програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си и контролира осъществяването им; (2) Разработва и реализира проекти по регионални, национални и международни програми и конкурси, свързани с културата, науката, образованието, изкуството и др.; (3) Сътрудничи с организации, институции, физически и юридически лица в страната и в чужбина за разработване, реализиране и разпространение на културни и културно- образователни продукти; (4) Организира симпозиуми, семинари, конференции, образователни курсове,школи, конкурси, изложби, тематични вечери, образователни програми, екскурзии по културни и екомаршрути, турове по местни културно-исторически и природни забележителности, литературни екскурзии в страната и чужбина и др., свързани със задачите и целите на Сдружението. (5) Организира срещи с български и чуждестранни творци. (6) Съдейства в подготовката на материали и предавания с подобна тематика в средствата за масова информация.

  13. Сдружение "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

  ВАЛЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА

  гр.Шумен, ул."Г.С.Раковски"№69

  054886007 и 0878648007

  dcdvhu@abv.bg

  Валя Стоянова Танева - Председател на УС на Сдружение ”Независим живот”. Членове на Управителния съвет: Диана Георгиева – Зам.Председател; д-р Албена Маринова – Секретар. гр.Шумен - 9702, ул. "Г.С.Раковски" №69 054 886007 и 0878648007 e-mail:dcdvhu@abv.bg Сдружение „Независим живот” – Шумен е неправителствена организация, регистрирана по българското законодателство през 2003 г. Основни цели на организацията са: Повишаване качеството на социалните услуги в общността; Квалификация и преквалификация на хората от помагащите професии; Оптимизиране и въвеждане на иновативни практики в областта на социалните услуги в България; Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Стимулиране на взаимодействието и координация между институции и организации в сферата на социалните услуги; Подкрепа на деца и лица с увреждания и техните семейства в Шумен и региона; Застъпничество и партньорство с Българска Асоциация за лица с интелектуални затруднения /БАЛИЗ/ и Български Център за нестопанско право /БЦНП/ при изработването на правната рамка, провеждането на мониторинг, свързан с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, разработването и разпространяването на официални експертни становища, юридически статии, правни предложения, организиране на събития; Целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване.

  14. Сдружение "Роми - Медникари"

  Филип Петров

  Гр.Шумен , ул."Втора" 3

  0899 218 303

  roma_med@yahoo.com

  Защита на професионалните интереси на своите членове, популяризация на като традиционните занаяти. Организиране и участие в регионални, национални и международни панаири, изложби, изложения, обучителни курсове, семинари и други форуми; членство в други национални и международни организации със същия или подобен предмет на дейност. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация в съответния район на действие; развитие и утвърждаване на духовни ценности в гражданското общество, здравеопазването, образованието и културата; популяризиране стратегиите за местно развитие на селските ройони обвързани и произтичащи от присъединяването на българия към ес; провеждане на информационни стратегии и обучение на равнопоставен принцип на всички физически и юридически лица; провеждане на разяснителни и рекламни кампании по осъществяваните дейности; реализиране на мерки в насока повишаване на обществената активност; организиране и провеждане на курсове за обучение; обучение на местните общности, лица, групи и фирми в насока разнообрязяване икономическите дейности, конкурентноспособността на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда в сътветния селски район; подпомагане равноправното интегриране и социална адаптация на социално слаби и малцинствени групи от малцинството и хора в неравностойно положение; съвместни проекти с ф.Л, ю.Л, общини и други неправителствени организации по различни проекти и програми и обучителни курсове.

  15. Сдружение "ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ОБУЧЕНИЕ"

  ЕЛИСАВЕТА АЛЕКСАНДРОВА-ЗАНГЕЛМИ

  ул. СЪЕДИНЕНИЕ №18, вх.4, ет.7, ап.21

  0895950230

  melhisedek@abv.bg

  Извадки от устава на НПО Сдружение "Център за Интердисциплинарно Обучение": 9. Предмет на дейност За постигане на целите си сдружението осъществява следните дейности: 9.1. Разработване на образователни програми за курсове, семинари, симпозиуми, работни групи, работни срещи и др.; 9.2. Създаване на общности по интереси за различни рефертни групи и работа с тях в рамките на курсове, клубове, семинари, конференции, работни срещи; 9.3. Разработване на програми в сферата на приложната психология; 9.4. Издателска дейност; 9.5. Установяване на контакти и сътрудничество с други организации, близки по идеи и цели от страната и чужбина; 9.6. Управление на собственото имущество; 9.7. Набиране на средства от дарения; 9.8.Управление на предоставени средства от български и международни организации; 9.9. Извършване на всякакви други дейности в рамките на предмета на дейност на сдружението, които не са в противоречие на закона. 10. Стопанска дейност 10.1. Предмет на стопанската дейност на сдружението е: информационна и консултантска дейност, обучения, издателска и разпространителска дейност, рекламна дейност, посредническа дейност при обучение, обмен с цел обучение на специалисти. 10.2. Приходите от стопанската дейност се използват за подпомагане дейността на сдружението. Сдружението не формира и не разпределя печалба.

  16. Сдружение Алтернативи

  Димо Димов

  с. МАДАРА Поща

  0876631618

  madarski_konnik@mail.bg

  Популяризираме и развитие на МАДАРСКИЯ КОННИК и региона.

  17. СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ЛОВНО–РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „СОКОЛ-ШУМЕН”

  СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ – Председател на Сдружението

  гр.Шумен , ул.Христо Ботев № 9А

  054 875 024

  slrd_shumen@abv.bg

  осъществяване на ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ в областта на защита на човешките права в гражданското общество,за отстояване интересите на членовете си,за обогатяване ,възпроизводство и съхраняване на екологическото равновесие в дивата флора и фауна и развитието на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело, опазване и обогатяване биологическото разнообразие ;полагане на целогодишни грижи за опазване,видовото обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата ;грижи за поддържането,равновесието и охраната на ловната и рибна фауна; създаване условия за упражняването и развитието на ловните и риболовните спортове ; възпитаване своите членове в любов към Отечеството и родната природа ;работа за повишаване на екологичната,ловната и риболовната култура ; популяризиране на природозащитните и демократични идеи и принципи на организацията ; отстояване независимостта на Сдружението и развиване отношения на другарство и взаимопомощ,уважение и етичност между членовете си ;сигнализиране на държавните институции за необходимостта от решаването на неотложни екологични проблеми,имащи пряко или косвено отношение към ловното и риболовното дело ;защита интересите на членовете си ;

  18. Сдружение с общественополезна дейност Ротари клуб Шумен

  Николай Младенов

  гр.Шумен, ул Черноризец Храбър 4, хотел Контеса

  0887961782

  rotaryshumen@abv.bg

  Подпомагане и/или организиране подпомагането на дейности, свързани с развитието и утвърждаването на духовните ценности в сферата на здравеопазването,образованието,науката,културата; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на дадено лице или група лица.

  19. Сдружение „ Бъдеще за инвалидите “

  Иванка Казакова

  гр. Шумен , ул.„ Тракия “ № 8

  0896686827

  ivanka_kazakova@abv.bg

  Сдружение „Бъдеще за инвалидите” е създадено през месец юли 2003 година в град Шумен, като неправителствена организация, регистрирана в обществена полза. Сдружението работи активно с местни държавни и общински институции за решаване проблемите и реализиране на социалните услуги в подкрепа на хората с увреждания. Приоритетните цели : подпомага и работи за улесняване на социалната интеграция на хората с увреждания; популяризира идеята за толерантност в обществото към хората с увреждания, като си сътрудничи с държавните, общинските и нестопанските организации ; работи за утвърждаване правата на хората с увреждания; участва в решаването на местни проблеми, чрез прилагане на модели за съвместна работа. съдейства за развитието на културата за решаване на спорове и конфликти породени от социални, битови, трудови, институционални и други проблеми на тази социална група;

  20. Североизточна българско-турска търговско-индустриална камара

  Зюмра Адилова

  бул. “Симеон Велики” 67 А, 9700 Шумен

  Тел: +359 54 830 485 Тел: +359 54 830 547 Тел: +359 875 108 673 Факс: +359 54 830 546

  office@bgtrchamber.com

  СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРСКО-ТУРСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА (СБТТИК) е независима организация, юридическо лице с нестопанска цел, сдружение по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ЦЕЛИ НА КАМАРАТА Основна цел на Камарата е да даде своя принос за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България, и в частност на този от Североизточна България, и Турция, а също между тях и трети страни, за обединяване усилията на държавните и органите на местна власт и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции. Като сдружение в частна полза Камарата насочва дейността си към разкриване на нови възможности за бизнес между двете страни в интерес на своите членове чрез развитие на търговията и инвестиционната активност. МИСИЯ Мисията на Камарата се изразява в следните цели и дейности: да даде своя принос за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България, и в частност на този от Североизточна България, и Турция; да съдейства за обединяване усилията на държавните и органите на местна власт и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимната търговия и инвестиции; да организира съвместни бизнес форуми със сходни организации от страната и от Турция; да провежда семинари и информативни срещи за възможностите за финансиране от европейските фондове; да предоставя консултантски услуги на български бизнесмени, желаещи да инвестират в Р Турция; да предоставя юридически услуги на бизнесмени от Р Турция, чиито бизнес намерения са свързани с нашия регион; да предоставя консултации по договорно-правни, финансови, данъчни, митнически и др. въпроси, свързани с търговията и инвестициите; да разпространява бизнес оферти на членовете на Камарата; да съдейства при рекламирането на дейността и продуктите на членовете си; да осигурява достъп до информация за пазарните условия на двете страни; да улеснява достъпа на членовете до финансиране на техните инвестиционни проекти; да оказва помощ на членовете си при необходимост от административно правна защита на техните интереси на територията на Р България; да осъществява представителство на членовете и защита на интересите им пред органите на държавната и местна власт.