Споразумение

 • Споразумение за партньорство между Обществения посредник на Община Шумен и неправителствени организации на територията на общината

   

  Днес, …………. година в гр. Шумен, между:

  1.Обществения посредник на Община Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Иван Александър” № 81

  и

  2.Неправителствени организации, работещи на територията на община Шумен /изписвани за краткост “НПО”/, представлявани от своите официални представители, упоменати по- долу,

  водени от стремеж за развитие на принципите на местното самоуправление, утвърждаване на европейските ценности, подпомагане на социалното сътрудничество, развитие на културата и стимулиране на икономически растеж на Община Шумен и считайки ефективното и устойчиво взаимодействие между органите на местна власт, от една страна и гражданските организации, от друга, за основен лост за реализиране на този стремеж в обществен интерес, приемат настоящото споразумение за взаимодействие, както следва:

   

  Глава първа

  Цели

   

  1. Да подпомагат упражняването на основните човешки, политически, икономически, социални и културни права на гражданите на Община Шумен.

  2. Да насърчават и утвърждават гражданското участие при формиране, изпълнение и контрол на обществените политики за развитие на Община Шумен.

  3. Да мобилизират вътрешни и привличат външни ресурси за обществено-икономическо, социално и екологично развитие на общината..

   

  Глава втора

  Принципи

  4.При осъществяване на целите страните се ръководят от следните принципи:

  а/. Върховенство на Обществения интерес

  б/. Взаимно признаване и доверие

  в/. Широко гражданско участие

  г/. Прозрачност и публичност

  д/. Отговорност и отчетност

  е/. Ефективност

   

  Глава трета

  Партньорство

  5. Общественият посредник на Община Шумен и НПО си сътрудничат във възможно най-широк кръг области и на всички равнища на обществено-икономическия живот в общината, сред които на първо място:

  - развитие на местното самоуправление и защита на човешките права;

  - социална интеграция и социално подпомагане;

  - здравеопазване;

  - насърчаване на средния и малкия бизнес;

  - обучение и образование;

  - култура и изкуство;

  - екология, опазване на околната среда и енергийна ефективност;

  - спорт и туризъм;

  6. Обществен форум

  а/. Страните се ангажират с установяване на ежегоден обществен форум за устойчиво развитие с цел обсъждане и решаване на въпроси в обществен интерес и като форма за консултиране с гражданите и гражданските организации в Община Шумен.

  б/. Във форума участват страните по настоящото споразумение, както и други заинтересовани страни.

  в/. Форумът отчита изпълнението на настоящото споразумение. При нужда форумът взема решение за изменение и допълнение на споразумението.

  г/. Форумът се свиква поне веднъж в годината или при възникнали неотложни въпроси, като заседанието се обявява предварително поне 7 дни, като обявените час и дата се публикуват на интернет страницата на Обществения посредник на Община Шумен и се счита за редовно при наличие на поне две трети от подписалите го организации.

  7. Обмен на информация, популяризация

  а/. Считайки, че взаимният обмен на информация е в основата на всяко ефективно сътрудничество, страните приемат да се информират текущо за проблеми, задачи и възможности за местно развитие.

  б/. Общественият посредник на Община Шумен съдейства за поместване на актуална информация, подадена от гражданския сектор на своята интернет-страница.

  8. Страните си сътрудничат за събиране и актуализиране на база данни за НПО и техни проекти на територията на Община Шумен.

  9. Общественият посредник на Община Шумен насърчава участието на представители на гражданския сектор в колективни структури за местно развитие, като предлага на органите на местното самоуправление излъчените от представителите на НПО кандидати за членове на различни обществени, консултативни, експертни съвети и др., създадени по силата на действащото законодателство.

  10. Изменения и допълнения на настоящото споразумение ще бъдат извършвани в писмена форма, по взаимно съгласие на страните.

   

  Настоящото споразумение се подписа на …………………г. в гр. Шумен.

  Споразумението е отворено за присъединяване на всички желаещи НПО на територията на Община Шумен, чиито цели и мисия са съзвучни с неговите принципи и задачи.

   

  Иван Капралов:                               Неправителствени организации:

  Обществен посредник

  на Община Шумен