Становища

 • Становище относно насрочено от КЕВР обществено обсъждане на доклад, предвиждащ изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2019 г.

  Публикувана 11.12.2018

  ДО

  ИВАН ИВАНОВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

  ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

  АДРЕС:

  София – 1000

  бул. „Княз Ал. Дондуков” № 8 – 10

   

  проф. СТЕФАН ЖЕЛЕВ

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК – ШУМЕН

   

  инж.  КРАСИМИР МАРКОВ

  УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД

   

  ОТНОСНО: Насроченото от Комисията за енергийно и водно регулиране открито заседание и обществено обсъждане на внесения доклад, предвиждащ изменение на одобрените цени на В и К услуги за 2019 г. по реда на чл.6, т.2 и чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.

  Уважаеми Господа,

  С настоящото бих искал да насоча вниманието Ви към съдържащото се във внесения доклад предложение за повишаване на В и К услугите за следващата 2019 г. относно потребителите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. Считам, че макар и юридически издържано, предложението е мотивирано единствено с одобрената цена от бизнес плана за следващата година, както и на базата на актуална информация за инфлацията, и изглежда крайно необосновано за потребителите на услугата в Област Шумен.

  Проблемът с качеството на предоставяната питейна вода за потребителите от областта е с над 30-годишна история. Той беше поставен особено остро от гражданството в периода 2013 г. – 2014 г. и се превърна в основен приоритет за местната власт. Вследствие на гражданската активност и отговорите на различни институции, стана ясно, че захранването на водопроводната мрежа с вода от язовир „Тича“ практически означава, че жителите на общините Шумен, Велики Преслав и Търговище получават като питейна вода, предназначена за поливни нужди. Констатира се липса на санитарно–охранителна зона в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. Този факт се съдържаше в официалните отговори на Басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С признаването на това обстоятелство регулаторът излезе с указание, задължаващо „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД да предприеме спешни мерки за учредяването на СОЗ на яз. „Тича”. След много проблеми учредяването на зоната се оказа невъзможно за изпълнение и до днес изискване. В допълнение на това на широката общественост бе обяснено, че трайното решаване на въпроса с качеството на питейната вода, минава и през подмяна на водопровода от язовира до града и изграждане на пречиствателна станция за питейни води. През последните години ръководството на Община Шумен и Министерството на регионалното развитие предприеха стъпки по ускореното проектиране и финансиране на изграждането на пречиствателна станция, но до днес и това мероприятие не е доведено до край.

  В резултат на възникналата обществена дискусия през 2014 г. ДКЕВР все пак назначи проверка на предоставяните от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД услуги. Проверката следваше да даде и отговор на въпроса за възможността за намаляване на цената на водата поради нейното лошо качество и факта, че става дума за такава, предназначена за поливни нужди. Официалният отговор естествено не беше приет от потребителите като в тази част го цитирам дословно: „По отношение на цената на услугата „доставяне на вода на потребителите” следва да отбележим, че в одобрената цена са включени разходи, които В и К операторът не може да спре да извършва, включително разходи за електроенергия, за обеззаразяване и други, респективно да има основание за намаляване на крайната цена. Нещо повече – увеличаването на мътността на суровата вода довежда до увеличаване на разходите за обеззаразяване, доколкото операторът следва да влага по-големи количества от използваните реагенти. Следователно ДКЕВР няма нормативно основание да редуцира цената на тази услуга”.

  През 2017 г. след сериозни обсъждания в Общински съвет – Шумен, и на фона на всичко казано дотук, бе одобрен бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД като оператор за периода 2017-2021 г. В това се включват и цените на ВиК услуги за 2017 г., считано от 01.10.2017 г. Последното доведе до значително поскъпване на некачествената услуга за потребителите от Област Шумен с неубедителното обещание за необходимост от инвестиции и съучастие от страна на гражданите. Към края на тази година липсва сериозна информация за изпълнението на инвестиционната програма на дружеството. В дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет – Шумен е включена точка, изискваща уточняване на цялостното икономическо състояние на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД.

  Поради тази фактическа обстановка, и липса на цялостна визия за случващото се в сектора на територията на Област Шумен, разглеждането на настоящото предложение за повишаване на цените на водоснабдителните услуги, мотивирано с инфлацията за съответния период, изглежда крайно необосновано. Считам, че далеч по-уместно е КЕВР да насочи усилията си към проверка на изпълнението на приетия бизнес план и след анализ на случващото се, да прецени дали е наложително да се прилага и инфлационната клауза, водеща до допълнително затруднение на потребителите, без ефективни мерки за повишаване на качеството на услугата.

  Иван Капралов – Обществен посредник на Община Шумен