Становища

 • Становище относно необходимостта от засилен парламентарен контрол на водния сектор

  Публикувана 18.12.2018

  ОТНОСНО: Възникналата необходимост от засилен парламентарен контрол на протичащата в Република България реформа във водния сектор. Налице са достатъчно факти и обстоятелства, които обосновават разбирането, че ситуацията в Област Шумен следва да се разглежда като специфичен случай, изискващ постигането на институционален консенсус между централната и местната власт.

  Уважаеми Дами и Господа,

  С настоящото бих искал да насоча вниманието Ви към възникналото обществено напрежение относно последното предложение за повишение на цените на предоставяните от ВиК услуги в област Шумен за 2019 г. Предложението е част от внесен в Комисията за енергийно и водно регулиране доклад, съставен по реда на чл.6, т.2 и чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и е аргументирано на база на актуалната информация за отчетената инфлация. Юридическите основания за посочения аргумент възникват от одобрен през 2017 г. бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за периода 2017 – 2021 година.

  Проблемът с качеството на предоставяната питейна вода за потребителите от област Шумен е с над тридесетгодишна история. Той беше поставен особено остро от гражданството в периода 2013 г. – 2014 г. и се превърна в основен приоритет за местната власт и народните представители от избирателния район. Вследствие на тогавашната гражданска активност и отговорите на различни институции стана ясно, че захранването на водопроводната мрежа с вода от язовир „Тича“ практически означава, че жителите на общините Шумен, Велики Преслав и Търговище получават като питейна вода, предназначена за поливни нужди. Констатира се липса на санитарно–охранителна зона в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. Този факт се съдържаше в официалните отговори на Басейнова дирекция към Министерството на околната среда и водите и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. С признаването на това обстоятелство регулаторът излезе с указание, задължаващо „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД да предприеме спешни мерки за учредяването на СОЗ на яз. „Тича”. След много перипетии учредяването на зоната се оказа невъзможно за изпълнение и до днес изискване. С Решение № 7064 от 30.05.2018 г. по дело № 4263/2018 г. Върховният административен съд потвърди предишно свое решение и окончателно отмени заповедта на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителната зона на яз. „Тича“. По този начин държавата не просто потвърди факта, че потребителите получават вода, предназначена за поливни нужди, а постави извън нормативните изисквания целия сектор в Област Шумен. Факт, който обосновава специфичната ситуация в Област Шумен на фона на цялостния хаос, който наблюдаваме във връзка с протичащата реформа на водния сектор в Република България.

  През последните четири години съществуваше крехък консенсус относно подобряването на качеството на предоставяната вода между управляващите от различни политически сили и гражданите. Този консенсус включваше разбирането, че е необходимо да се предприемат действия за създаването на санитарно-охранителна зона, подмяна на централния водопровод и намаляване на загубите, както и изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Очевидно е, че подобен план за решаване на проблема изисква освен финансиране и необходим институционален диалог между централната и местната власт. Пример за това са предприетите през последните години действия на ръководството на Община Шумен и Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно ускореното проектиране и финансиране за изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Друг пример за такъв институционален диалог е и приетият бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД за периода 2017 – 2021 година. Въпросното решение бе трудно възприето от Общински съвет – Шумен основно заради изискването за предвиждащото увеличение на цената на водата, аргументирано като авансово съучастие на гражданите в предстоящата скъпа реформа във водния сектор. Въпреки това, местните власти последваха плана на централната власт и изискването за действаща Асоциация по водоснабдяване и канализация и съответен бизнес план за контролираното от Министерството на регионалното развитие и благоустройството водоснабдително дружество.

  Поради тази фактическа обстановка, и липса на цялостна визия за случващото се в сектора на територията на Област Шумен, разглеждането на настоящото предложение за повишаване на цените на водоснабдителните услуги, мотивирано с инфлацията за съответния период, изглежда крайно необосновано. Отрицателни становища в този смисъл бяха представени в рамките на организираното в КЕВР обсъждане на 17.12.2018 г. от страна на Областния управител и председател на Асоциацията по ВиК – проф. Стефан Желев, Кмета на Община Шумен – Любомир Христов и Обществения посредник Иван Капралов. Омбудсманът на Република България Мая Манолова поиска преразглеждане на въпросните бизнес планове на водоснабдителните дружества, които се посочват като единствен аргумент за новото повишение на цените на услугите по ВиК с оглед на отчетената инфлация. Общински съветници в Шумен основателно повдигат въпроса за реципрочното изпълнение на приетия бизнес план от страна на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. По техни данни изпълнението на заложените и предвидени инвестиции е едва 50%.

  В отговор на тези обосновани притеснения, публичните изявления на членове на КЕВР говорят по-скоро за неуважение към необходимия институционален диалог и нежелание да се обоснове цялостната реформа във водния сектор. Министерството на регионалното развитие и благоустройството също не дава ясна визия за бъдещото развитие на водоснабдителните дружества в страната и конкретно на оператора за Област Шумен. Гражданите нямат ясен отговор на въпроса за необходимостта от поредното повишение на цената на питейната вода, която продължава да е поливна, с лошо качество и без ясна перспектива за решаване на проблема.

  Поведението на институциите на централната власт разрушава крехкия баланс между управляващите и гражданите за цялостно решение на проблема с водата в Област Шумен. Липсата на перспектива и необоснованото увеличение чрез формално прилагане на инфлационната клауза в приетия бизнес план превръща темата от основен приоритет в сериозна социална криза.

  Поради всичко това, и в качеството си на Обществен посредник, бих искал да насоча вниманието Ви към възникналата необходимост от засилен парламентарен контрол на протичащата в Република България реформа във водния сектор. Считам, че Ви посочих и достатъчно факти и обстоятелства, които обосновават разбирането, че ситуацията в Област Шумен следва да се разглежда като специфичен случай, изискващ постигането на институционален консенсус между централната и местната власт.

  Иван Капралов

  Обществен посредник на Община Шумен