Становища

  • Годишен отчет – 2020 г.

    Публикувана 16.12.2020

    Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 03.01.2020 г. до 16.12.2020 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета следва да бъде публикуван в интернет страницата на Община Шумен /www.shumen.bg/ и интернет страницата на Обществения посредник /www.ombudsmansh.eu/.

    Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е структуриран според изискванията на чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен.

    Пълният текст на отчета: ГО – 2020 г.