Често задавани въпроси

  • Какво е Общественият посредник?

    Публикувана 23.07.2012

    Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на Община Шумен. Общественият посредник извършва проверки по жалби на гражданите или техните организации, които приключват със становище. Освен това,  Общественият посредник има право да излиза с мотивирани препоръки и предложения за промяна на съществуващата в общината практика на административното обслужване на гражданите. Дейността на Обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

    Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския съвет за срок от четири години. В своята дейност Общественият посредник се подчинява само на Конституцията, законите в Република България и Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен.