Становища

 • Шестмесечен анализ – 2015 г.

  Публикувана 18.06.2015

  Пълният текст:

  6mecechie – 2015-gotov

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 01.01.2015 г. до 16.06.2015 г.

  В изпълнение на изискванията на чл. 26 ал.2 от ПОДОПТОШ изводите от настоящия анализ ще бъдат официално представени пред средствата за масово осведомяване. Пълният текст на документа следва да бъде публикуван в интернет страницата на Обществения посредник /www.ombudsmansh.eu/.

  Информацията е подредена в отделни глави, оформящи следното съдържание:
  Статистика;
  Работа по индивидуални жалби и сигнали;
  Въздействие върху правната среда;
  Взаимодействие с институциите;
  Институционално укрепване