Становища

 • Шестмесечен анализ – 2016 г.

  Публикувана 18.07.2016

  Пълният текст:

  6mecechie-2016

  Настоящият шестмесечен анализ за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2016 г. до 15.07.2016 г.

  В изпълнение на изискванията на чл. 26 ал.2 от ПОДОПТОШ изводите от настоящия анализ ще бъдат официално представени пред средствата за масово осведомяване.

  Информацията е подредена в отделни глави, оформящи следното съдържание:

  Статистика;

  Работа по индивидуални жалби и сигнали;

  Въздействие върху правната среда;

  Взаимодействие с институциите;

  Институционално укрепване;