Становища

 • Годишен отчет – 2016 г.

  Публикувана 14.12.2016

  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е съставен в изпълнение на чл. 27 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен /ПОДОПТОШ/. Отчетът обхваща периода от 04.01.2016 г. до 14.12.2016 г. В изпълнение на изискванията на чл. 30 от ПОДОПТОШ пълният текст на отчета следва да бъде публикуван в интернет страницата на Община Шумен /www.shumen.bg/ и интернет страницата на Обществения посредник /www.ombudsmansh.eu/.
  Настоящият Годишен отчет за дейността на Обществения посредник на Община Шумен е структуриран според изискванията на чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен, а информацията е подредена в отделни глави, оформящи следното съдържание:

  Уводни думи;
  Статистика;
  Работа по индивидуални жалби и сигнали;
  Въздействие върху правната среда;
  Взаимодействие с институциите;
  Институционално укрепване;
  Програма за гражданско възпитание;
  Отчет на разходите.

  Пълният текст: go-2016