Становища

 • СТАНОВИЩЕ относно жалби и сигнали за незаконосъобразно или нецелесъобразно третиране на зелената система в Община Шумен

  Публикувана 19.06.2018

  СТАНОВИЩЕ

  на Обществения посредник на Община Шумен

  Относно: Постъпили множество жалби и сигнали от страна на граждани за незаконосъобразно или нецелесъобразно третиране на дървета, елементи от зелената система на територията на гр. Шумен

  Общественият посредник на Община Шумен следи с необходимото внимание и уважение възникналите в социалните мрежи дискусии относно законосъобразността или целесъобразността на предприетите от общинската администрация мероприятия по премахването и окастрянето на короните на дървета, елементи от зелената система на територията на гр. Шумен. Настоящото становище е предизвикано в отговор на настоятелни жалби и сигнали на граждани, постъпили в регистъра на Обществения посредник на 16.06.2018 г., по-конкретно – преписки с регистрационни индекси: № 96-00-668, № 96-00-669, № 96-00-670, № 96-00-671, № 96-00-672, № 96-00-673, № 96-00-674 и № 96-00-675. В рамките на своите правомощия и на основание Чл.17 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Шумен бе образувана проверка с цел изясняване на фактите и обстоятелствата относно законосъобразността или целесъобразността на предприетите от общинската администрация мероприятия.

  В получените сигнали и жалби на гражданите се изказва силно притеснение от „поголовна сеч“ на „здрави и силни дървета“ в кв. „Тракия“ и по ул. „Съединение”в района на „Сити център“. Според жалбоподателите в много от случаите се говори за липови дървета, пораствали в период от 50 г., чието премахване превръща града в „пустиня“. Настоява се за проверка на нормативните основания и евентуалното им противоречие със закона. Освен това се изисква проверка и на евентуални факти, сочещи за връзка между изсичането на дърветата и наличието на „лични интереси и личен/роднински бизнес“.

  Събраните в хода на проверката данни описват следната фактическа обстановка на поставения проблем. Голяма част от съществуващата едроразмерна декоративна растителност в Шумен е над 40-50-годишна. През последното десетилетие в офиса на Обществения посредник са постъпили десетки жалби от граждани с настояване за премахване на големи дървета поради съществуваща опасност да разрушат основите на сградите, да нанесат щети на съществуваща инфраструктура и не на последно място – на основание обоснованите притеснения от възможност да бъде застрашена сигурността на гражданите. След внимателна преценка на ситуацията Общественият посредник констатира необходимостта от по-активни мероприятия от страна на общинската администрация по отношение на поддържането на зелената система в града и на 30.10.2013 г. препоръча целево отпускане на 40 000 лв. от бюджета за премахването на констатирани от експерти 187 бр. опасни дървета. Тогавашното общинско ръководство не възприе отправените от мен препоръки. Зимната обстановка през 2015 г. – 2016 г. доведе до падането на множество дървета и клони в града, което донесе значителни материални щети и предизвика основателните критики на гражданите. В тази обстановка новоизбраният Кмет на Община Шумен г-н Любомир Христов обяви намеренията на ръководения от него екип за по-активни действия по поддръжката на зелената система и премахването на кабелите от уличните стълбове. През пролетта на 2016 г. започна планово прочистване на короните на дърветата в Градската градина, което предизвика нови жалби до Обществения посредник, подлагащи под съмнение екологичната пригодност на предприетите действия. Въпросите бяха поставени пред общинското ръководство, което отговори официално на пресконференция, проведена на 07.04.2016 г. Експертите по озеленяване разясниха, че подкастрянето на короните на старите дървета води до тяхното подмладяване и оформяне. Състоянието на тези дървета днес, две години по-късно, е ясно доказателство за правотата на предприетия подход.

  Дискусията днес е свързана с притеснението на множество граждани от предприетите действия по премахването на дървета в кв. „Тракия” и по ул. „Съединение“ в района на „Сити център“. Проверката ни показва, че това се налага във връзка с по-голямата тема, целяща подобряването на градската среда, свързана с разширяване и рехабилитация на тротоарни настилки. Мнението на специалистите сочи, че липовите дървета и тополите вече не се считат като подходящи дървесни видове за озеленяване на улиците. Доказано е, че голямата им коренова система и обемът на короните създава проблеми с времето. Конкретните проекти предвиждат извършването на допълнително компенсаторно озеленяване с други дървесни видове в посочените райони.

  От правна гледна точка, събраните в хода на проверката данни сочат следното състояние на въпроса. Казусът попада в приложното поле на приетата през 2008 г. от Общински съвет – Шумен „Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Шумен“. По силата на този нормативен акт компетентните органи, вземащи решения за опазването, поддържането и изграждането на озеленяването в общината, са Общинският съвет, Кметът и подчиненото му структурно звено в администрацията. В чл.43 от Наредбата са предписани изключенията, при които следва да се пристъпи към премахване на съществуваща растителност. Това задължително следва да се извърши в случаите на изсъхнали и болни дървета, както и такива, които създават опасност за гражданите, сградите или инженерната инфраструктура. Дървета следва да се премахват и в случаите на реконструкция на съществуващата растителност и зелени площи. Същото се извършва и при строителство на сгради, съоръжения, пътища и обекти на инженерната инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект. Проверката на Обществения посредник на Община Шумен показва, че за всяко от посочените във въпросните жалби и сигнали на гражданите дърво има съответното експертно становище и заповед от компетентния за това административен орган – Кмета на Община.

  Колкото до изискваната проверка на евентуални факти, сочещи за връзка между изсичането на дървета и наличието на „лични интереси и личен/роднински бизнес“ считам, че въпросът е извън професионалните умения и компетенции на Обществения посредник. По събраната в хода на проверката информация мога да посоча единствено факта, че общинското предприятие, отговарящо за премахването на конкретните дървесни видове, е ангажирано с доставката на добитата дървесина до съответните социални и образователни структури с цел подпомагане на тяхната издръжка за отопление през зимните месеци.

  От събраните в хода на проверката данни от фактическа и правна гледна точка считам, че няма основание да окачествим предприетите от общинската администрация мероприятия като неправилни, нецелесъобразни или незаконосъобразни. Състоянието на короните на дърветата в Градската градина, две години след предприетите действия, сами показват, че позицията на експертите се е доказала във времето. Целесъобразността на предприетите действия в кв. „Тракия”и по ул. „Съединение” в района на „Сити център” отговарят на желанието за подновяване не само на градската среда, но и на съпътстващата я зелена система. Тук отново следва да посочим факта, че изпълняваните проекти предвиждат засаждането на компенсаторно озеленяване с по-подходящи дървесни видове по улиците на града. Относно законосъобразността на предприетите действия следва да имаме предвид, че поддържането на зелената система е не само право, но и задължение на общинската администрация. Задължение, което следва да се изпълни в отговор на стотиците жалби с искания за срочно премахване на пораснали големи дървета в близост до жилищни сгради.

  В качеството си на Обществен посредник, чиито задължения включват и грижа за качеството на публичния диалог между властта и гражданите, се чувствам длъжен да добавя притесненията си от тона на дискусията. Свободното използване на квалификации или недоказани твърдения за нарушаване на закона никога не са били продуктивни в обществения дебат. Разбирам, че това е следствие от по-дълбоки обществени проблеми като ширещото се недоверие към българските институции и компетентността на експертите. Преодоляването на тези проблеми, обаче е обща грижа на гражданите и институциите, която е по-значима дори от спора с какви дървета да озеленим нашия град.

  Дата:                                                       

  19.06.2018 г.     

  Иван Капралов – Обществен посредник на Община Шумен